Polityka prywatności


§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest ATLETA SPÓŁKA JAWNA R KARDAS S KOWARA z siedzibą w
  Łodzi, ul Gdańska 54 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
  KRS: 0000303320, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA ŁODZI
  ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
  SĄDOWEGO, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7271764210,
  REGON: 471403747.Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w
  Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
  określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany
  jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są
  widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz
  Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail,
  numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób posiadających
  konto w sklepie internetowym (www.sklep.atleta.pl)
 3.  Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
  rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
  usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane
  dotyczą:
  *w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na
  newsletter,
  *w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli posiadasz konto w
  sklepie internetowym (www.sklep.atleta.pl)
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do
  danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5.  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy
  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: krzysztof@atleta.pl
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub
  cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
  sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do
  retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
  podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom
  ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
  prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym
  na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
  kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
  bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z
  którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna https://sklep.atleta.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez
  serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka
  ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.
  Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
  Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
  systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
  naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
  bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z
  narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do
  jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do
  niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego
  serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji
  działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
  serwisu;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
  internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i
  personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
  pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies
  poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest
  dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies 
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik
  wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy
  tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.