Karta Lojalnościowa

Regulamin programu ,,50 za 1000”

 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez ATLETA SPÓŁKA JAWNA R KARDAS, S KOWARA
 2. Organizator – ATLETA SPÓŁKA JAWNA R KARDAS, S KOWARA, ul. Gdańska 54, Łódź; NIP:7271764210
 3. Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, na podstawie którego Uczestnik może uzyskać określony rabat kwotowy na zakupy w sklepach stacjonarnych.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.
 5. Karta Lojalnościowa – karta służy do dokumentowania wydatków kwotowych a także, po spełnieniu warunków może zostać zamieniona na rabat kwotowy.

2 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu jest ATLETA SPÓŁKA JAWNA R KARDAS, S KOWARA z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 54.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 01/01/19  i trwa do odwołania.
 3. Zakończenie programu zostanie ogłoszone poprzez publikację na stronie www.atleta.pl
 4. Program obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych działających pod szyldem „Atleta” należących do „Atleta Sp.J.”
 5. Program Lojalnościowy opiera się dokumentowaniu wydatków kwotowych, które po uzyskaniu lub przekroczeniu progu 1000 zł można wymienić na jednorazowy rabat kwotowy wysokości 50 zł.

3 Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik pobierając Kartę Lojalnościową oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 3. Karty Lojalnościowe nie są imienne i mogą być wykorzystywane przez nieograniczoną liczbę Uczestników.

 

4 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Programu
 2. Organizator jest zobowiązany do zrealizowania bonifikaty wynikającej z Programu, jeżeli warunki przyznania jej zostały spełnione.
 3. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator ma możliwość zatrzymania i unieważnienia Karty Lojalnościowej.

5 Zasady i nagrody

 1. Program opiera się na zasadach dokumentowania zakupów w sklepach stacjonarnych wymienionych w Regulaminie. Po uzyskaniu lub przekroczeniu łącznej kwoty zakupowej wpisanej do Karty Lojalnościowej w wysokości 1000 zł klient ma możliwość zamiany karty na rabat kwotowy o wartości 50 zł, realizowany przy kolejnych zakupach.
 2. Dokumentowanie zakupów odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień u Organizatora. Uczestnik w celu uzyskania wartościowego wpisu musi posiadać przy sobie Kartę Lojalnościową, którą może pobrać u Organizatora.
 3. Wartościowym wpisem do Karty Lojalnościowej jest wpis posiadający kwotę zakupów wpisaną w rubryce w ŁĄCZNA KWOTA na Karcie Lojalnościowej, stempel wraz z podpisem sprzedawcy umieszczony w odpowiedniej rubryce na Karcie Lojalnościowej, a także datę dokonania zakupu.
 4. Na osiągnięcie łącznej kwoty zakupów 1000 zł upoważniającej do rabatu kwotowego w wysokości 50 zł na następne zakupy nie ma limitów ani ram czasowych.
 5. Rabat kwotowy nie może być wymieniony na gotówkę.

6 Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: atleta@atleta.pl lub w formie pisemnej na adres: Atleta Łódź, Gdańska 54, 90-612 Łódź
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną.

7 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem atleta.pl/regulamin50za1000.pdf oraz w sklepach objętych promocją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno sklepach objętych promocją oraz na stronie internetowej: atleta.pl/regulamin50za1000.pdf
 3. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.